Preemption

Cat.

Un dels problemes de les teories contrafàctiques de la causalitat és el de la ‘preemption’ o de la ‘potential preempted cause’. Segons les teories contrafàctiques, c és la causa d’e quan el contrafàctic “si no C, aleshores no E” és veritat. Però hi ha casos de ‘preemption’ que suposen contraexemples a aquesta concepció de la causalitat: són casos en els quals C causa E, però en els que si C no haguera causat E, un altre esdeveniment ho haguera fet. Així, en la mesura que, segons aquesta concepció C és la causa d’E si és el cas que si C no haguera esdevingut, E tampoc haguera ocorregut, no podríem dir de C que és la causa de E per molt evident que siga que ho és. Perquè si C no haguera ocorregut, E haguera ocorregut igualment, tot i que per una altra causa. El problema és, doncs,  de ‘preemption’, d’anticipació, la causa real s’ha anticipat a altres causes potencials.

Cast.

Uno de los problemas de las teorías contrafácticas de la causalidad es el de la ‘preemption’ o de la ‘potential preempted cause’. Según las teorías contrafácticas, c es la causa de e cuando el contrafáctico “si No C, entonces no E” es verdadero. Pero hay casos de ‘preemption’ que suponen contraejemplos a esta concepción de la causalidad: son casos en los que C causa E, pero en los que si C no hubiera causado E, otro suceso lo hubiera hecho. Así, en la medida que, según esta concepción C es la causa de E si es el caso que si C no hubiera acontecido, E tampoco hubiera ocurrido, no podríamos decir que C es la causa de E por muy evidente que sea que lo es. Porque si C no hubiera ocurrido, E hubiera ocurrido igualmente, aunque por otra causa. El problema es, entonces, de ‘preemption’, de anticipación, la causa real se ha anticipado a otras causas potenciales.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *