Embedded

Cat.

Sovint es parla del significat o del valor de veritat de termes i enunciats quan es troben en ’embeddded contexts’. El problema Frege-Geach té a veure, justament, amb això, amb el fet que certs termes no poden tenir, quan apareixen ’embedded’, el significat o l’ús que (es diu que) tenen habitualment. Per exemple, segons els expressivistes, dir que una acció és bona és recomanar-la; però hi ha casos en els quals  ‘bo’ o ‘bona’ apareix ’embedded’i no són emprats amb aquest propòsit. Si diem “Si la renda bàsica és bona, hauria d’establir-se legalment”, estem emprant ‘bona’ sense recomanar res (ja que età ’embedded’ en un condicional). Bé, el problema amb tot això és que sovint, quan parlem d’això, continuem dient ’embedded’ perquè no trobem de manera immediata un equivalent en la nostra llengua. Què tal ‘incrustat/da’ o ‘inserit/da’?

Cast.

A menudo se habla del significado o del valor de verdad de términos i enunciados cuando se dan en ’embedded contexts’. El problema Frege-Geach tiene que ver, justamente, con eso, con el hecho de que ciertos términos no pueden tener, cuando aparecen ’embedded’, el significado o el uso que (se dice que) tienen habitualmente. Por ejemplo, según los expresivistas, decir que una acción es buena es recomendarla; pero hay casos en los que ‘bueno’ o ‘buena’ aparece ’embedded’ y no son usados con este propósito. Si decimos “Si la renta básica es buena, debería ser establecida legalmente”, estamos usando ‘buena’ sin recomendar nada (ya que está ’embedded’ en un condicional). Bien, el problema con todo esto es que a menudo, cuando hablamos de todo esto, continuamos diciendo ’embedded’ porque no encontramos de manera inmediata un equivalente en nuestra lengua. ¿Qué tal ‘incrustado/a’ o ‘insertado/a’?